?MOTIMO ——
● Là nhà phan ph?i các module màng và thi?t b? màng l?n nh?t t?i Trung Qu?c
● T?p trung vào l?nh v?c c?p n??c, x? ly n??c th?i và tái s? d?ng n??c
● Là c?ng ty s?n xu?t màng s?i l?n nh?t t?i khu v?c Chau á, t?ng di?n tích màng s?i s?n xu?t
hàng n?m c?a MOTIMO là 1,000,000 mét vu?ng.
● Quá trình nghiên c?u c?ng ngh? màng l?c trong su?t 36 n?m ??n nay.
● H?i ??ng và T?ng th? ky K? thu?t Tiêu chu?n màng l?c Qu?c gia.
● Trung tam R&D (Nghiên c?u và Phát tri?n), Phòng thí nghi?m C?ng ngh? Màng qu?c gia.
● M?c ?? c?ng ngh? Qu?c t? tiên ti?n và Quy?n s? h?u trí tu? ??c l?p v? c?ng ngh? màng CMF, MBR,SMF…
● Các s?n ph?m màng và thi?t b? ???c s? d?ng r?ng r?i t?i các c?ng trình x? ly n??c th?i và tái s? d?ng
trong các l?nh v?c s?n xu?t ?i?n, thép, hoá d?u, d?t nhu?m và th?c ph?m.
● Vào n?m 2009, t?ng c?ng su?t c?a các c?ng trình ?ng d?ng c?a MOTIMO là h?n 1,500,000
m3/ngày trong l?nh v?c tái s? d?ng n??c th?i.
● Các s?n ph?m c?a c?ng ty ???c xu?t kh?u sang Nga, Singapore, Tay Ban Nha, Australia, Nh?t
B?n, Hàn Qu?c, M?, ?ài Loan, H?ng K?ng, Vi?t Nam và các n??c khác trong khu v?c.

MOTIMO t?p trung chính vào các m?ng sau:
● S?n xu?t module màng s?i UF (Ultrafiltration) và MF (Microfiltration)
● S?n xu?t các thi?t b? màng l?c
● Thi?t k? các d? án ?ng d?ng c?ng ngh?
● Cung c?p và l?p ??t các thi?t b?


Các s?n ph?m chính c?a chúng t?i g?m có:

H? th?ng màng l?c n?i ti?p(Continuous membrane filtration,CMF)

?ó là các module màng s?i d?ng UF (Ultrafiltration) và MF (Microfiltration), hình thành h? th?ng v?i chu trình khép kín n?i ti?p, áp l?c n??c ??u vào xuyên qua các màng l?c MF, UF ?? làm s?ch n??c kh?i các ch?t c?n b?n.
C?ng ngh? ch?ng ? nhi?m cao là c?ng ngh? ch? y?u c?a c?ng ty chúng t?i, và c?ng ngh? làm s?ch màng liên k?t v?i nó
MOTIMO s? h?u quy?n trí tu? ??c quy?n v? c?ng ngh? này, v?i h?n 20 b?ng sáng ch? liên quan.

?ng d?ng c?ng ngh? CMF:

X? ly chuyên sau và tái s? d?ng n??c th?i ?? th?
X? ly chuyên sau và tái s? d?ng n??c th?i c?ng nghi?p
X? ly n??c c?p c?ng nghi?p
Ti?n x? ly cho h? th?ng RO
Quá trình c?p n??c cho khu dan c?
Ti?n x? ly cho quá trình kh? m?n

H? th?ng màng l?c sinh h?c(membrane bio-reactor,MBR)

C?ng ngh? màng MBR trong l?nh v?c x? ly n??c th?i là c?ng ngh? k?t h?p gi?a c?ng ngh? màng l?c hi?u su?t cao và c?ng ngh? bùn ho?t tính.
C?ng ngh? MBR thích h?p ?? x? ly n??c th?i sinh ho?t và n??c th?i c?ng nghi?p có hàm l??ng ch?t h?u c? cao.
C?ng ngh? này s? d?ng màng l?c ?? tách h?n h?p bùn - n??c và thay th? cho b? l?ng 2 truy?n th?ng, và c?i thi?n ?áng k? ch?t l??ng n??c sau x? ly.
Khi so sánh c?ng ngh? này v?i c?ng ngh? truy?n th?ng, hàm l??ng MLSS trong bùn ho?t tình trong b? MBR có n?ng ?? cao, thích h?p ?? kh? các ch?t h?u c? và Nit?.
MOTIMO có b?n quy?n s? h?u trí tu? ??c l?p và các b?ng c?p liên quan v? c?ng ngh? MBR.
 

Quá trình ?ng d?ng c?ng ngh? màng MBR

Tái s? d?ng n??c th?i ?? th?.
X? ly và tái s? d?ng n??c th?i sinh ho?t.
X? ly và tái s? d?ng n??c th?i c?ng nghi?p

H? th?ng màng l?c ??t ng?p(Submerged membrane filtration ,SMF)

H? th?ng màng l?c ??t ng?p(Submerged membrane filtration ,SMF)
?ay là c?ng ngh? m?i k?t h?p gi?a c?ng ngh? l?c màng s?i r?ng áp l?c th?p và c?ng ngh? CMF.
C?ng ngh? này s? d?ng màng s?i r?ng m? ??t ng?p trong b? màng và dùng áp l?c am ?? hút n??c.
L?c n??c s?ch xuyên qua b? m?t màng.  
áp l?c v?n hành th?p, ti?t ki?m n?ng l??ng, gi?m chi phí v?n hành.  
Di?n tích xay d?ng nh? và phù h?p v?i các d? án x? ly n??c th?i v?i c?ng su?t l?n.
MOTIMO ??c quy?n s? h?u trí tu? và các b?ng c?p liên quan v? c?ng ngh? này.

Quá trình ?ng d?ng c?ng ngh? màng SMF

X? ly n??c th?i sinh ho?t quy m? l?n và tái s? d?ng.
Tr?m c?p n??c quy m? l?n
Ti?n x? ly h? th?ng RO quy m? l?n
X? ly chuyên sau n??c th?i c?ng nghi?p quy m? l?n và tái s? d?ng.

Ly do ?? ch?n MOTIMO:

Có l?ch s? 36 n?m nghiên c?u C?ng ngh? Màng và là nhà cung c?p màng n?i ti?ng t?i Trung Qu?c.
Hi?u qu? chi phí x? ly cao.
??i ng? R&D (Nghiên c?u và Phát tri?n) ??y ti?m n?ng v?i các b?n quy?n s? h?u trí tu? v? c?ng ngh? màng.
T?ng c?ng su?t c?a các d? án ?ng d?ng C?ng ngh? màng c?a MOTIMO là h?n 1,700,000 m3/ngày
Hi?u qu? chi phí x? ly cao.

われわれの実績

Trong n?m 2003, chúng t?i ?? thi?t k?, l?p ??t và v?n hành d? án x? ly n??c th?i ?? th? b?ng c?ng
ngh? màng ??u tiên t?i Trung Qu?c.
Trong n?m 2005, MOTIMO thi?t k? và xay d?ng d? án màng MBR ??u tiên t?i Trung Qu?c. (C?ng
viên Konggang t?i Tianjin v?i c?ng su?t 30000 m3/day)
N?m 2008, MOTIMO thi?t k? và xay d?ng d? án x? ly n??c th?i s?n xu?t S?t Thép và tái s? d?ng
v?i quy m? l?n t?i Trung Qu?c. (T?p ?oàn s?n xu?t S?t thép Rongcheng Tianjin, ?ng d?ng c?ng ngh?
CMF v?i c?ng su?t 72,000m3/ngày và c?ng ngh? RO v?i c?ng su?t 50,000 m3/ngày)
Trong n?m 2009, MOTIMO th?ng th?u d? án x? ly n??c th?i ?? th? và tái s? d?ng v?i quy m? l?n t?i
Trung Qu?c.(Tr?m x? ly n??c th?i Qinghe Beijing v?i c?ng su?t 200,000 m3/ngày)
Trong n?m 2009, MOTIMO ?? thi?t k? và xay d?ng d? án x? ly n??c th?i ?? th? và h? th?ng tu?n hoàn b?ng c?ng ngh? SMF ??u tiên t?i Trung Qu?c.(T?i Tianjin, ?ng d?ng c?ng ngh? SMF v?i c?ng su?t 53,000 m3/ngày
và c?ng ngh? RO v?i c?ng su?t 12,000 m3/ngày)
H?n 1600 nhà hàng McDonald’s t?i Trung Qu?c s? d?ng các thi?t b? l?c n??c c?a MOTIMO.
95% hàng s?n ph?m acrylamide s? d?ng thi?t b? TWF ???c phan ph?i b?i MOTIMO.
Cung c?p h? th?ng ti?n x? ly cho d? án kh? mu?i c?a n??c bi?n b?ng màng l?c UF t?i Singapore.
Xay d?ng d? án x? ly n??c th?i và h? th?ng tu?n hoàn cho khu v?c thi ??u ph? c?a ??i H?i Olympic
B?c Kinh 2008 t?i Hong Kong….


 

欧美乱妇无码高清在线观看,插妹妹a片96在线播放